นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

           บทนำ 

บริษัทโกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัทโกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ตมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

         1. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับ สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต ในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต ผู้รับบริการ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานรูปแบบอื่นที่ดำเนินการโดยสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษัท (รวมเรียกว่า “บริการ”)

บุคคลมีความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ ตามความในวรรคแรก รวมถึง

 • ผู้บริหาร บุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน
 • นักเรียน หรือผู้ใช้บริการ
 • บิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของนักเรียน
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • คณะกรรมการ อนุกรรมการซึ่งทางโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยตั้งขึ้น
 • ลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • คู่ค้า และผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
 • ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต
 • ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต
 • ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ https://th.globalart.world รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ
 • บุคคลอื่นที่สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ตเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ผู้ค้ำประกัน ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น

ข้อ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันว่า “ท่าน

นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต อาจกำหนดให้มีคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) สำหรับการดำเนินงานต่างๆ หรือบริการของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในการดำเนินงานต่างๆ หรือบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น

        2. คำนิยาม

 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น
 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

       3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต เก็บรวบรวม

สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ซึ่งสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต จะดำเนินการอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการทางการศึกษา การจัดกิจกรรมทางการศึกษา หรือในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งาน บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต เป็นต้น
 • ข้อมูลที่สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต มีหน้าที่ตามพันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้

นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต ดังนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต

ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต อาจเป็นผลให้ สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

         4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

          โดย สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความจำเป็นต่อการให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต
 2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
 3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 4. เพื่อผลประโยชน์อันชอบโดยกฎหมายของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมในการดำเนินงานของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต โดยสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต จะพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นสำคัญ เช่น เพื่อป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเป็นต้น
 5. เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
 6. เพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจรัฐที่สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ตได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจำเป็นในการเข้าทำสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ คัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้ สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

         5. ผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลบรรลุนิติภาวะตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ไร้ความสามารถ และผู้เสมือนไร้ความสามารถ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต อาจจำเป็นต้องให้บิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของท่านให้ความยินยอมหรือกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต ทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต จะดำเนินการลบข้อมูลนั้นจากระบบของสถาบัน

         6. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต เก็บรวบรวม

ในการเก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต อันประกอบด้วย

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ข้อมูลระบุชื่อเรียกของท่านหรือข้อมูลจากที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัวของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, วันเกิด, เพศ, เลขประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง, ประวัติการศึกษา, สถานภาพการเกณฑ์ทหาร, ลายมือชื่อ, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ประวัติการทำงาน, หมายเลขที่สามารถระบุตัวตนได้ เป็นต้น
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ข้อมูลสำหรับการติดต่อท่าน เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ เป็นต้น
ข้อมูลเอกสารทางราชการ ข้อมูลเอกสารราชการของท่าน เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินของท่าน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร, สำเนาสมุดบัญชี เป็นต้น
ข้อมูลการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ข้อมูลการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของท่าน เช่น ผลการศึกษา, วุฒิการศึกษา, สถานะการศึกษา, สาขาวิชา/แผนการเรียน/คณะ/วิทยาลัย เป็นต้น
ข้อมูลบุคคลที่สาม ข้อมูลบุคคลที่สามของท่าน เช่น ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว, ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์จากสวัสดิการต่างๆ, ข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน และบุคคลอ้างอิง เป็นต้น
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต ของท่าน เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือแคมเปญต่างๆ ที่สถาบันจัดขึ้น เป็นต้น
ข้อมูลสถิติ ข้อมูลสถิติของท่าน เช่น การเข้าชมเว็บไซต์, การเข้าใช้บริการต่างๆ ภายในสถาบัน เป็นต้น
ข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมของบริษัท หรือระบบอัตโนมัติจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัท ข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมของบริษัท หรือระบบอัตโนมัติจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัท เช่น หมายเลข IP Address, Cookie, พฤติกรรมการใช้บริการ, ประวัติการสั่งซื้อ, ภาพถ่าย เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น

         7. คุกกี้

สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต เช่น https://th.globalart.world หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวก และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

         8. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของการดำเนินการหรือบริการหรือกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ท่านใช้บริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต หรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นสำคัญ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต เป็นการทั่วไป โดย ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่าน

 1. การลงทะเบียนข้อมูลนักเรียน และผู้ปกครอง ในระบบสมาชิกของสถาบัน
 2. การประชาสัมพันธ์ การทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจความคิดเห็น หรือกิจกรรมการให้บริการใดๆ กับโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
 3. การประสานงาน วิเทศสัมพันธ์กับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นๆ
 4. วิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ หรือระบบออนไลน์อื่นใด และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต จึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ
 5. ส่งข้อความแจ้งเตือน หรือการเสนอความช่วยเหลือจากสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต
 6. การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญากับทางสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต
 7. การว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 8. ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เช่น การตรวจสอบบัญชี การแจ้งและเรียกเก็บหนี้ การออกใบกำกับภาษี และหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด
 9. เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต เช่น การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV, การรักษาความปลอดภัย
 10. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต
 11. การสมัครงาน การเป็นพนักงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 12. ใช้ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน้าที่ตามกฎหมายของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต เช่น การจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน, การดำเนินงานทางวินัย หรือที่เกี่ยวกับข้อพิพาทหรือคดีความ
 13. เป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองต่อคำขอของท่าน เช่น การรับเรื่องร้องเรียน ปัญหาการใช้บริการ
 14. อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ เช่น โปรโมชั่น, ส่วนลดพิเศษ
 15. จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการให้บริการ และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์, ให้คำแนะนำด้านการศึกษา, การจำหน่ายสินค้า
 16. สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการภายในสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต
 17. วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ได้รับคำยินยอมชัดแจ้งจากท่าน

         9. การส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต จะไม่เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานภายนอก เว้นแต่ได้รับคำยินยอมชัดแจ้งจากท่าน หรือเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต อาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่คู่ค้า ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานภายนอก โดยสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต จะจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
 2. สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต อาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่โรงเรียน/ สถาบันอื่นในเครือ โดยจะเป็นการประมวลผลข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น
 3. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย

        10. การถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ

สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต อาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ โดยจะทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางหรือหน่วยงานปลายทางมีมาตรฐานและนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เพียงพอ

        11. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

 

        12. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต จะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการเข้ารหัสสำหรับการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์

        13. การเชื่อมต่อเว็บไซท์หรือบริการภายนอก

บริการของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์ หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากนโยบายนี้ สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต ขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซท์หรือบริการของบุคคลที่สาม

        14. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ได้ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
 2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
 3. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 4. สิทธิในการขอลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
 5. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
 6. สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้
 7. สิทธิในการขอคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้

       15. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต (สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต) หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแต่กรณีและความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อ สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต และอาจได้รับโทษตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายลำดับรอง กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

       16. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล

     ในกรณีที่ท่านพบว่า สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว บริษัท ขอให้ท่านโปรดติดต่อมายังสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต เพื่อให้สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก

        17. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://th.globalart.world โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกำกับอยู่ อย่างไรก็ดี สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทาง เฉพาะกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการ โดยเฉพาะ ก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต

การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทั้งนี้ โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดต่อมายังสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป

        18. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

 • ชื่อ: สถาบันสอนศิลปะโกลเบิล อาร์ต
 • สถานที่ติดต่อ: 1693 เซ็นทรัลลาดพร้าว ห้องเลขที่ OF808-809 ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • โทรศัพท์ : (+66)94-562-2497
 • อีเมล : ga_all@globalart.co.th

 

โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ประกอบการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง
 • ข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิที่ต้องการใช้ตามกฎหมาย

หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมลที่สามารถติดต่อกลับได้