คุณปรีชา และ คุณรินลดา แสงทอง

หลังจากได้เรียนกับโกลเบิล อาร์ตแล้วน้องสามารถนำหลักการ เทคนิคมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีสมาธิและจินตนาการ คุณครูก็มีความใส่ใจเด็กนักเรียน สอนสนุก ไม่เครียด มีเนื้อหาการสอนไปตามวัย

คุณปรีชา และ คุณรินลดา แสงทอง
คุณพ่อ คุณแม่น้อง ขวัญจิรา แสงทอง ป.3 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี