ผลรางวัลผู้เข้าประกวด Global Art National Competition 2022 กลุ่ม C ทุกประเภท

การพิจารณาตัดสินของกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด