2022 National Art Competition ตอน “A Peaceful World”

ขอเชิญน้องๆ นักเรียนโกลเบิล อาร์ต ทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสี

เพื่อหาตัวแทนประเทศ สำหรับกิจกรรม 2022 International Art Competition
จะจัดแข่งที่กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบออนไลน์พร้อมต่างประเทศ

2022 National Art Competition ตอน “A Peaceful World”

ณ สาขาโกลเบิล อาร์ต ที่น้องๆ เรียนอยู่ วัน เสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00 – 17.00 น.

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 – วันที่ 15 สิงหาคม 2565 (ที่สาขาโกลเบิล อาร์ต ทุกสาขา)

ค่าสมัครแข่งขัน

คนละ 500 บาท * เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในทุกกรณี

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระดับในการแข่งขัน : แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มอายุ  ( นับอายุ จากปีพ.ศ.เกิด – ปีพ.ศ.ปัจจุบัน 2565 )

1)  กลุ่ม A อายุระหว่าง 4 – 6 ปี : เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2559 – 2561
2) กลุ่ม B อายุระหว่าง 7 – 9 ปี : เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2556 – 2558
3) กลุ่ม C อายุระหว่าง 10 – 12 ปี : เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2553 – 2555
4)  กลุ่ม D อายุระหว่าง 13 – 18 ปี : เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2547 – 2552

รางวัลในการแข่งขันแต่ละกลุ่ม

รางวัลที่ 1 :          ทุนการศึกษา 5,000 บาท, ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลสนับสนุน
รางวัลที่ 2 :          ทุนการศึกษา 3,000 บาท, ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลสนับสนุน
รางวัลที่ 3 :          ทุนการศึกษา 2,000 บาท, ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลสนับสนุน
รางวัลดีเด่น :       ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลสนับสนุน
รางวัลชมเชย :    เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลสนับสนุน

หมายเหตุ :          รางวัลที่ 1, 2 และ 3 ของทุกกลุ่ม มีจำนวนกลุ่มละ 1 รางวัล

รางวัลดีเด่นกลุ่ม A มีจำนวน 10 รางวัล / B มีจำนวน 20 รางวัล / C มีจำนวน 15 รางวัล/ D มีจำนวน 5 รางวัล
รางวัลชมเชยกลุ่ม A มีจำนวน 10 รางวัล / B มีจำนวน 20 รางวัล / C มีจำนวน 15 รางวัล/ D มีจำนวน 5 รางวัล
(จำนวนรางวัลดีเด่น และรางวัลชมเชย อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน)

** สำหรับน้องที่ได้รางวัลที่ 1 – 3 ของแต่ละกลุ่ม ทางสำนักงานใหญ่ จะมีเงินสนับสนุนในการเข้าแข่งขันระดับ International Competition อีกดังนี้
รางวัลที่ 1 จำนวน 3,000 บาท / รางวัลที่ 2 จำนวน 2,000 บาท / รางวัลที่ 3 จำนวน 1,000 บาท พร้อมทั้งเงินค่าสมัครแข่งขัน
(ในกรณีที่น้องที่ได้รางวัลที่ 1 – 3 ไม่สามารถมาแข่งขันในระดับ International ได้ ถือว่าสละสิทธิ์เงินสนับสนุนดังกล่าว)

ข้อกำหนดการรับสมัคร

1) ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียน โกลเบิล อาร์ต อยู่ในวันที่สมัคร (ยังไม่หมดคอร์ส)
2) ในเดือนตุลาคม ผู้สมัครที่ได้รับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ (ยังไม่หมดคอร์ส)